Πιο GALAXY ταιριάζει στην επιχείρησή σας;

GALAXY START UP

Διατίθεται για 2 χρήστες. Αφορά μικρές επιχειρήσεις.

➢ Οικονομική Διαχείριση

Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές - εισπράκτορες - αντιπρόσωποι). Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις & πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων. Διαδικασίες αντιστοιχίσεων, επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών, εισπρακτόρων. Διαχείριση σεναρίων ταμειακών ροών.

➢ Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές, Κοστολόγηση αποθεμάτων. Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση, έτοιμα OLAP views και εικόνα επιχείρησης. Χαρακτηριστικά ειδών, με επιλογή ενός υποσυστήματος από: Παρτίδες, Serial Numbers ή Χρώμα – Μέγεθος.

➢ Crm Flavor

Διαχείριση Επαφών (Σχετιζόμενες επαφές, επέτειοι, δυναμικές και στατικές λίστες επαφών). Παρακολούθηση δραστηριοτήτων πόρων, Ημερολόγιο δραστηριοτήτων πόρων, εύρεση διαθεσιμότητας πολλαπλών πόρων. Περιλαμβάνει δύο (2) τύπους ενεργειών πωλήσεων (activity types) π.χ. Διαχείριση παραπόνων και συναντήσεων. Outlook synchronization για το συγχρονισμό ραντεβού, επαφών και εργασιών.

➢ Reporting Tools Base

Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων αναφορών. Προβολές OLAP, Οριζόμενες Αναφορές (Custom Reports), Δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPI's) στην επιφάνεια εργασίας του κάθε χρήστη, Report Generator για εύκολη δημιουργία αναφορών καθώς και Σύνθετες οριζόμενες προβολές (Advanced Custom Views) για πολυδιάστατες αναφορές.

GALAXY COMMERCIAL

Διατίθεται για έως 10 χρήστες. Αφορά μεσαίες επιχειρήσεις.

➢ Οικονομική Διαχείριση

Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές - εισπράκτορες - αντιπρόσωποι). Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις & πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων. Διαδικασίες αντιστοιχίσεων, επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών, εισπρακτόρων. Διαχείριση σεναρίων ταμειακών ροών. Διαχείριση πληρωμών Advanced, Secure Web Banking, Διαχείριση extrait για συμφωνία λογαριασμών τραπέζης

➢ Crm Flavor

Διαχείριση Επαφών (Σχετιζόμενες επαφές, επέτειοι, δυναμικές και στατικές λίστες επαφών). Παρακολούθηση δραστηριοτήτων πόρων, Ημερολόγιο δραστηριοτήτων πόρων, εύρεση διαθεσιμότητας πολλαπλών πόρων. Περιλαμβάνει δύο (2) τύπους ενεργειών πωλήσεων (activity types) π.χ. Διαχείριση παραπόνων και συναντήσεων. Outlook synchronization για το συγχρονισμό ραντεβού, επαφών και εργασιών.


➢ Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές, Κοστολόγηση αποθεμάτων. Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση, έτοιμα OLAP views και εικόνα επιχείρησης.


➢ Reporting Tools Base

Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων αναφορών. Προβολές OLAP, Οριζόμενες Αναφορές (Custom Reports), Δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPI's) στην επιφάνεια εργασίας του κάθε χρήστη, Report Generator για εύκολη δημιουργία αναφορών καθώς και Σύνθετες οριζόμενες προβολές (Advanced Custom Views) για πολυδιάστατες αναφορές.

GALAXY ENTERPRISE SUITE

Διατίθεται για έως 10 χρήστες. Αφορά μεγάλες επιχειρήσεις.

➢ Εμπορική Διαχείριση | Προμήθειες & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαχείριση Ειδών, Sets με σύνθετα είδη, σύνθεση-αποσύνθεση ειδών, Τιμοκατάλογοι αγορών& πωλήσεων. Αποθηκευτικοί χώροι, Θέσεις αποθήκευσης, Τύποι αποθέματος. Παραστατικά Πωλήσεων, Αγορών, Ειδών. Έλεγχος παραλαβών και αποστολών για καταμέτρηση ποσοτήτων και δημιουργία παραστατικών διακίνησης. Διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών πωλήσεων και διαχείριση αιτημάτων συλλογής. Γκάμα συλλογής ειδών πελάτη. Διαχείριση ομάδων χαρακτηριστικών για την παρακολούθηση και ομαδοποίηση διαφορετικών χαρακτηριστικών, στους πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, αντιπροσώπους, λογαριασμούς και στα είδη, με απόδοση τιμών ανά χαρακτηριστικό και αξιοποίηση αυτών μέσω μηχανής αναζήτησης. Σενάρια καταστάσεων παραστατικών. Προγραμματισμένα παραστατικά. Φυσικές απογραφές, Κοστολόγηση αποθεμάτων. Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας προβλέψεων και κοστολόγησης εξαγωγών. Συνολική εικόνα επιχείρησης. Λογαριασμοί αναφοράς. Δείκτες απόδοσης KPIs, στην επιφάνεια εργασίας.

➢ Οικονομική Διαχείριση

Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές - εισπράκτορες - ρόλοι καθοριζόμενοι από χρήστες). Διαχείριση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων, Διαχείριση Ταμειακών Ροών (Cash Flow), Οικονομικοί Λογαριασμοί εσόδων, εξόδων. Διαχείριση αξιογράφων, Οικονομικές εγγραφές, Διαδικασίες αντιστοιχίσεων, επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Υπολογισμός τόκων. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών και εισπρακτόρων. Secure Web Banking, Διαχείριση extrait για συμφωνία λογαριασμών τραπέζης

➢ Επέκταση Μεταβλητών

Δυνατότητα ορισμού φόρμουλας υπολογισμού σε οριζόμενους αθροιστές της εφαρμογής για τη συλλογή και αποτύπωση πληροφοριών σε οντότητες της εμπορικής διαχείρισης.

➢ Crm Flavor

Διαχείριση Επαφών (Σχετιζόμενες επαφές, επέτειοι, δυναμικές και στατικές λίστες επαφών). Παρακολούθηση δραστηριοτήτων πόρων, Ημερολόγιο δραστηριοτήτων πόρων, εύρεση διαθεσιμότητας πολλαπλών πόρων. Περιλαμβάνει δύο (2) τύπους ενεργειών πωλήσεων (activity types) π.χ. Διαχείριση παραπόνων και συναντήσεων. Outlook synchronization για το συγχρονισμό ραντεβού, επαφών και εργασιών.

➢ Reporting Tools Base

Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων αναφορών. Προβολές OLAP, Οριζόμενες Αναφορές (Custom Reports), Δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPI's) στην επιφάνεια εργασίας του κάθε χρήστη, Report Generator για εύκολη δημιουργία αναφορών καθώς και Σύνθετες οριζόμενες προβολές (Advanced Custom Views) για πολυδιάστατες αναφορές.